slijkgat-slide.jpg - Zandhandel Faasse BV
scald-slide.jpg - Zandhandel Faasse BV
slide-clasina.jpg - Zandhandel Faasse BV
slideshow-1.jpg - Zandhandel Faasse BV
slide_kaiserberg.jpg - Zandhandel Faasse BV
slide-de-willem.jpg - Zandhandel Faasse BV
soh-stuivezand.jpg - Zandhandel Faasse BV
deo_aerial.jpg - Zandhandel Faasse BV

kwaliteit- en milieunormeringen

Kwaliteit
Zandhandel Faasse levert zand van een constante kwaliteit. Een continue controle tijdens het productieproces garandeert deze constante kwaliteit. Onder kwaliteit verstaat Zandhandel Faasse vanzelfsprekend ook het op tijd leveren van een product dat volledig afgestemd is op de wensen van de klant.

Zandhandel Faasse voldoet aan de volgende kwaliteits- en milieunormeringen.

      •
Productnormeringen:
      • BRL 9313
      • FPC 2+ CE
      • BENOR
Milieunormering:
      • Natura 2000
Milieubarometer

Managementsysteem
De bedrijfsvoering van Zandhandel Faasse bv is vastgelegd in procedures en instructies die in bedrijfshandboek zijn opgenomen. Zakendoen met Zandhandel Faasse betekent daarom voor u dat u met een bedrijf te maken hebt dat voortdurend aandacht heeft vor optimalisatie van haar bedrijfsvoering en dat streeft naar een zo hoog mogelijke klantvriendelijkheid. Deze word ook bij de klanten getoetst. Schepen , winzuigers en machines worden planmatig onderhouden en meetapparatuur ondergaan jaarlijkse inspecties.

BRL 9313
Zand van Zandhandel Faasse voldoet volledig aan de BRL 9313 norm. Deze norm regelt de continue controle op het productieproces van zand. De controle betreft enerzijds de milieutechnische aspecten, anderzijds de samenstelling, de korrelopbouw en de korrelverdeling van het zand. Zeefanalyses die dit laatste aangeven, kunt u hier per winplaats downloaden

Het zand van Zandhandel Faasse is met deze norm gekwalificeerd volgens de milieutechnische specificaties van het Besluit Bodem Kwaliteit. Zie www.senternovum.nl > bodemplus > erkenningen > zoekmenu.
Het NL BSB Certificaat van Zandhandel Faasse dat gebaseerd is op de BRL 9313-norm, kunt u hier downloaden.

FPC 2+ / CE
Zandhandel Faasse is gecertificeerd volgens de CE-normering voor toeslagmaterialen. Dit is voor Beton, Asfalt, Mortel en Wegenbouw resp. NEN-EN 12620, 13043, 13139 en 13242. Deze normen regelen de relevante eigenschappen, de prestatieniveaus en de beproevingsmethoden voor deze toeslagmaterialen welke zijn vastgelegd in bijbehorende prestatieverklaringen (DoP’s). Zandhandel Faasse voert hiertoe wekelijks analyses uit. Betreffende DoP’s kunt u hier downloaden.

Kiwa Certificatie en Keuringen bewaakt de processen van ISO-certificering, BRL 9313-normering en CE-normering.

BENOR
Zandhandel Faasse bezit twee BENOR-certificaten voor het zeezand en één voor het westerscheldezand. Het BENOR-merk geeft aan dat het zand in overeenstemming is met de Belgische norm (NBN) en de Technische Voorschriften (PTV 411). Het voldoen aan de Benor eisen wordt regelmatig getoetst door CRIC / OCCN. De Benor certificaten kunt u hier downloaden. De specificaties van de zanden liggen vast in bijbehorende Technische Fiches, die u hier kunt downloaden.

Milieu: Natura 2000 en MER
De Westerschelde is een Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden zijn beschermde gebieden op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn van de EU.
Om zand te kunnen winnen in het Westerscheldegebied, moet Zandhandel Faasse voldoen aan de zogenoemde natuurtoets. Door periodiek deze toets uit te voeren (en te behalen), laat het zandwinningbedrijf zien dat het niet de directe leefomgeving van vogels en andere dieren schaadt tijdens het winproces. Het gebied blijft voor vogels en andere dieren in tact als foerageergebied, rust- en broedgebied. De provincie Zeeland verleent vergunning voor zandwinning op basis van de rapporten rondom deze natuurtoets.
Voor zandwinning op de Noordzee heeft het bedrijf in samenwerking met collega-bedrijven een milieueffectrapportage (MER) laten opstellen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Het beleid van Zandhandel Faasse B.V. is gericht op duurzame winst d.w.z. sociale, ecologische en economische duurzaamheid (People, Planet & Profit). Arbeidsomstandigheden, het voorkomen van milieuvervuiling en duurzaam gebruik van hulpbronnen nemen een prominente plaats in. Voor het registreren van verbruik hulpmiddelen en milieubelasting en het nemen van bestuurlijke maatregelen is gestart met het gebruik van de  Milieubarometer.

Actueel

werkzaamheden Hellevoetsluis

De ophoging en verbreding van het Quackstrand in Hellevoetsluis zijn gisteren begonnen. Een paar keer per dag spuit een baggerschip via een reusachtige slang zand vóór het strand.

>>

Faasse in "Seaport magazine"

Interview met Wim en Tino Faasse, Faassegroep Goes, in het blad "Seaport Magazine".

>>

Het Slijkgat

Krantenartikel over het baggeren in het Slijkgat door de Faasse Groep.

>>